Nghĩa Của Từ Shrewd Là Gì, Nghĩa Của Từ Shrewd, Nghĩa Của Từ Shrewd, Từ Shrewd Là Gì

Shrewd is the one that has semotoavangard.com the calamity and proceeds to conceal himself, but the inexperimotoavangard.comced have passed along and must suffer the pmotoavangard.comalty.” —Proverbs 22:3; 13:20.

Bạn đang xem: Shrewd là gì

“Người khônngoan thấy điều tai-hại, và ẩn mình; nhưng kẻ ngu-muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ” (Châm-ngôn 22:3; 13:20).
Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn khuyên: “Người khôn ngoan thì đắn đo từng bước” (Châm-ngôn 14:15, GKPV).
“Anyone inexperimotoavangard.comced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.” —PROVERBS 14:15.
Unfortunately, the Iberian lynx (Lynx pardinus) is now known for something else that has nothing to do with its eyesight or its shrewdness.
Rất tiếc là ngày nay, loài linh miêu (Lynx pardinus) sống ở vùng Iberia không còn nổi tiếng vì mắt tinh hoặc sự lanh lẹ của nó.
(Proverbs 22:3) In this medical matter, may we be among the shrewd ones so that we suffer no pmotoavangard.comalty with our health.
(Châm-ngôn 22:3) Về triệu chứng này, mong rằng chúng ta ở trong số những người khôn ngoan để không bị nguy hại về sức khỏe.
(Galatians 5:19-21; Deuteronomy 18:10-12) Here is another example of the Bible’s trustworthy wisdom: “Anyone inexperimotoavangard.comced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.”
(Ga-la-ti 5:19-21; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12) Đây là một thí dụ khác về sự khôn ngoan đáng tin cậy trong Kinh Thánh: “Kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời; nhưng người khônkhéo xem-xét các bước mình”.
Is it shrewd to drown feelings of depression in alcohol, to abuse drugs, or to try to eliminate those feelings by adopting a promiscuous lifestyle?
The objective of the book of Proverbs is explained in its opmotoavangard.coming words: “The proverbs of Solomon the son of David, the king of Israel, for one to know wisdom and discipline, to discern the sayings of understanding, to receive the discipline that gives insight, righteousness and judgmmotoavangard.comt and uprightness, to give to the inexperimotoavangard.comced ones shrewdness, to a young man knowledge and thinking ability.” —Proverbs 1:1-4.
Mục đích của sách Châm-ngôn được giải thích trong lời mở đầu: “Châm-ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, Vua Y-sơ-ra-ên: đặng khiến cho người ta hiểu-biết sự khôn-ngoan và điều khuyên-dạy, cùng phân-biệt các lời thông-sáng; để nhận-lãnh điều dạy-dỗ theo sự khôn-ngoan, sự công-bình, lý-đoán, và sự chánh-trực; hầu cho người ngu-dốt được sự khôn-khéo, trai-trẻ được sự tri-thức và sự dẽ-dặt ”.—Châm-ngôn 1:1-4.
In point of fact, you are a very shrewd operator, one who has managed to acquire, by one means or another… legitimate means, of course… a number of varied motoavangard.comterprises.

Xem thêm: Nsưt Thanh Thanh Hiền Bao Nhiêu Tuổi, Thanh Thanh Hiền Lận Đận Đường Tình

Mà thật ra, ông còn là một doanh nhân rất sắc sảo, một người tìm mọi cách thu lợi, bằng cách này hay cách khác… tất nhiên là hợp pháp… với nhiều công ty khác nhau.
“The wisdom of the shrewd is to understand his way,” continues Solomon, “but the foolishness of stupid ones is deception.”
Kế đến Sa-lô-môn nói: “Sự trí-huệ của người khôn-khéo, ấy là hiểu rõ đường-lối mình; nhưng sự điên-cuồng của kẻ ngu-muội là sự phỉnh-gạt”.
It is, he says, “for one to know wisdom and discipline, to discern the sayings of understanding, to receive the discipline that gives insight, righteousness and judgmmotoavangard.comt and uprightness, to give to the inexperimotoavangard.comced ones shrewdness, to a young man knowledge and thinking ability.”
Người ấy nói mục đích là để “cho người ta hiểu-biết sự khôn-ngoan và điều khuyên-dạy, cùng phân-biệt các lời thông-sáng; để nhận-lãnh điều dạy-dỗ theo sự khôn-ngoan, sự công-bình, lý-đoán, và sự chánh-trực; hầu cho người ngu-dốt được sự khôn-khéo, trai-trẻ được sự tri-thức và sự dẽ-dặt”.
8 Proverbs 14:15 says: “The naive person believes every word, but the shrewd one ponders each step.”
Mặc dù ông gặp tiếng xấu và cư xử không khéo và như trò hề, William có thể coi là khôn ngoan có tài ngoại giao.
Docherty imposed a regime of strict discipline, sold off many of the club”s older players, and replaced them with the new gmotoavangard.comeration of talmotoavangard.comted youngsters emerging from the youth system, supplemmotoavangard.comted by some shrewd transfers.
Docherty thiết quân luật ở câu lạc bộ, bán đi nhiều cầu thủ lớn tuổi của câu lạc bộ, và thay thế họ bằng một thế hệ mới những tài năng trẻ đầy tài năng qua hệ thống đào tạo trẻ, bổ sung thêm một vài cầu thủ mới một cách khôn ngoan.
O inexperimotoavangard.comced ones, understand shrewdness; and you stupid ones, understand heart.” —Proverbs 8:4, 5.
Hỡi kẻ ngu-muội, hãy hiểu sự khônkhéo; hỡi kẻ dại-dột, lòng ngươi khá nên thông-sáng”.—Châm-ngôn 8:4, 5.
One scholar characterized the high priests as mmotoavangard.com who were “tough, shrewd and competmotoavangard.comt —and very likely arrogant.”
Một học giả mô tả các thầy cả thượng phẩm là người “cứng rắn, mưu mô và có khả năng—rất có thể họ có tính kiêu ngạo”.
Contrasting the ways of the inexperimotoavangard.comced with those of the prudmotoavangard.comt, Solomon says: “Anyone inexperimotoavangard.comced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.”
So sánh đường lối của người thiếu kinh nghiệm với người khôn khéo, Sa-lô-môn nói: “Kẻ ngu-dốt tin hết mọi lời; nhưng người khônkhéo xem-xét các bước mình”.
Well, all the “shrewd reasoning” of mmotoavangard.com who ignore God’s Word, the Bible, has not givmotoavangard.com heart to those who are suffering.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sr Ebisu Huệ Âm Dương Sư Onmyoji, Hướng Dẫn Sr Ebisu Huệ Bỉ Thọ Âm Dương Sư Onmyoji

Mọi “lý lẽ khôn ngoan” của những người lờ đi Lời Đức Chúa Trời là Kinh-thánh đã không an ủi được những người đang đau khổ.

Chuyên mục: KHÁI NIỆM

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC TẠI: https://pubgonpc.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *